Reklamačný poriadok

1. Záručné podmienky

Pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak, poskytuje spoločnosť AMS Com, spol. s r.o. svojim odberateľom záručnú dobu na tovar v celkovej dĺžke 12 mesiacov, prípadne podľa dĺžky záruky poskytovanej výrobcom a na práce a služby v celkovej dĺžke 12 mesiacov podľa platného Obchodného zákonníka pri predaji Obchodníkom, Firmám, Živnostníkom a 24 mesiacov podľa platného Občianskeho zákonníka pri predaji fyzickým osobám.

Záručná doba na použitý tovar je 6 mesiacov.

Záručná doba na mimozáručné opravy je 3 mesiace.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, služby alebo práce kupujúcim a v prípade oprávnenej reklamácie je predĺžená o čas, počas ktorého bola reklamácia vybavovaná a to odo dňa jej prevzatia do dňa jej odovzdania.

a/ Reklamácia dodaného tovaru

Záruka sa vzťahuje výhradne na tovar zakúpený v spoločnosti AMS Com, ktorý nie je poškodený v dôsledku neodborného používania, neodbornej manipulácie, neodbornej inštalácie, neodbornej úpravy, fyzického poškodenia napr. pádom, opotrebovania obvyklým používaním alebo prípadne inak znehodnotený.

Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený živelnými pohromami (úder blesku, požiar, povodeň …)

Záruka stráca platnosť, ak bolo z výrobku odstránené, prípadne poškodené výrobné číslo.

Záruka stráca platnosť, ak bol akokoľvek zmenený záručný list dodaný spolu s tovarom.

Záruka stráca platnosť, ak bol tovar poškodený pri preprave prepravcom (kuriérom, alebo poštou).

( Pri poškodení vonkajšieho obalu zásielky je odberateľ povinný neodkladne spísať záznam na pošte, alebo s kuriérom, ktorý zásielku doručil.)

Záruka stráca platnosť po uplynutí záručnej doby.

b/ Reklamácia dodanej práce a služby

Záruka sa vzťahuje výhradne na práce a služby dodané spoločnosťou AMS Com, ktoré boli riadne vopred dohodnuté, zrealizované a riadne odovzdané odberateľovi (inštalačný protokol, ZÁPIS o uvedení do prevádzky). Záruka na poskytnuté práce a služby sa nevzťahuje na dodané práce a služby, ktoré boli neodborným zásahom odberateľa, prípadne tretích osôb zmenené, alebo inak znehodnotené. Záruka sa rovnako nevzťahuje na služby ktoré boli ovplyvnené dôsledkom živelnej pohromy/vyššou mocou. V prípade reklamácií služieb súvisiacich s komunikačným systémom sa záruka nevzťahuje na poruchy/anomálie spôsobené zmluvným operátorom odberateľa/sprostredkovateľom telekomunikačných služieb.

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Pre riadne a čo najkratšie vybavenie reklamácie je potrebná súčinnosť odberateľa, ktorý je povinný (pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak) uplatniť záručnú reklamáciu neodkladne, ihneď po jej zistení nahlásením na dispečing AMS Com a to :

e-mailom na adrese : dispecing@ams.sk (je potrebné uviesť názov zariadenia, krátky popis reklamácie, meno, priezvisko a telefónny kontakt na kompetentnú osobu, ktorá reklamáciu vybavuje )
· vyplnením formulára na stránkach www.ams.sk pre nahlasovanie servisov.

· telefonicky na čísle dispečingu AMS Com 0915730330 v prípade, že pre nahlásenie reklamácie nie je možné využiť ani jednu z uvedených písomných možností (napr. v dôsledku poruchy telefónnej ústredne).

Ďalej je stanovený nasledovný postup :

V prípade, že sa jedná o reklamáciu tovaru/zariadení napr. telefón, fax, tlačiareň a pod. je zároveň potrebné takéto zariadenie doručiť spolu s kópiou nákupného dokladu a záručným listom, ak bol k tovaru dodaný, na miesto, ktoré je určené pre preberanie reklamácií : AMS Com, spol. s r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava.

Poznámka :

V prípade, že odberateľ požaduje prevzatie reklamovaného zariadenia v mieste jeho používania bude fakturované dopravné a to aj v prípade, keď bude záruka na reklamáciu uznaná.

V prípade, že sa jedná o reklamáciu zariadení, ktoré nie je možné doručiť na určené miesto prevádzky AMS Com napr. telefónna ústredňa, wifi, zariadenia inštalované vo výškach ako napr. kamery, alebo inštalovaná kabeláž, prípadne iné dodané práce a služby bude oprávnenosť reklamácie posúdená technickým pracovníkom na mieste jeho inštalácie. Termín bude odberateľovi vopred oznámený. V takomto prípade je nevyhnutná prítomnosť zodpovedného zástupcu za odberateľa.

V niektorých prípadoch je spôsob vybavenia reklamácie stanovený výrobcom, ktorý si vyhradzuje právo reklamovať výrobky výhradne v autorizovaných servisných zariadeniach mimo AMS Com. V takomto prípade je odberateľ informovaný o mieste a spôsobe reklamácie.

Poznámka:

Lehota na vybavenie reklamácie v dĺžke 30 dní začína plynúť odo dňa prevzatia zariadenia autorizovaným servisným strediskom.

3. Vybavovanie reklamácií

a/ Dodaný tovar

Vybavovaniu reklamácie predchádza jej riadne prevzatie od odberateľa vyplnením tlačiva „Prevzatie zariadenia do opravy„ – časť A (Prijatie reklamácie) spolu s potrebnými dokladmi a ich posúdenie. V reklamačnom protokole vyplní preberajúci pracovník AMS Com všetky potrebné údaje o reklamovanom výrobku a po jeho vyplnení ho obe strany potvrdia svojim podpisom. Reklamácie sú vybavované v zákonnej lehote, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade, že je pri diagnostike zistená porucha, na ktorú sa záruka nevzťahuje, je odberateľ o tejto skutočnosti neodkladne informovaný. Ďalší postup je konzultovaný a oprava takéhoto zariadenia je závislá od potvrdenia jej ceny odberateľom. V prípade, že je reklamácia uznaná je takéto zariadenie opravené bezplatne, alebo vymenené za nové. V prípade, že reklamované zariadenie nie je možné opraviť alebo zameniť za nové má odberateľ nárok na zámenu za adekvátny model, prípadne vrátenie finančných prostriedkov. Akékoľvek ďalšie nároky kupujúceho sú vylúčené.

b/ Dodané práce a služby

Vybavovaniu reklamácie dodanej práce a služby predchádza diagnostika a šetrenie pracovníka technického oddelenia na mieste, kde bola práca alebo služby dodaná. V prípade zistenia, že znehodnotenie dodanej práce bolo spôsobené neodborným zásahom užívateľa, prípadne tretej osoby či živelnou pohromou je takýto servisný zásah považovaný za mimozáručný a v takomto prípade bude aj fakturovaný. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

4. Odovzdanie reklamácie

Spôsob vybavenia reklamácie je uvedený na doklade „Prevzatie zariadenia do opravy„ – časť B (Vybavenie reklamácie), ktorý je pri jej preberaní potvrdený podpisom oboma stranami.

a/ Reklamácia tovaru

Na základe výzvy k prevzatiu reklamácie z opravy je odberateľ povinný túto prevziať do 7 dní. V prípade, že reklamácia nie je prevzatá v stanovenej lehote účtujeme poplatok za jej uskladnenie.

V prípade, že reklamovaný tovar po záruke nie je opravený, je odberateľ povinný tento prevziať do 7 dní . V prípade, že tovar v stanovenej lehote odberateľ neprevezme bude zaslaný späť prepravcom a vzniknuté náklady budú fakturované. V prípade odmietnutia prevzatia takéhoto zariadenia bude jeho ekologická likvidácia, ako aj náklady na ňu vynaložené fakturované reklamujúcemu.

b/ Reklamácia práce/služby

Po vykonaní servisného zásahu bude reklamovaná práca, alebo služba odovzdaná zodpovednému zástupcovi odberateľa.