Služby pre bezpečnostné a podnikové informačné systémy

Predmetom našich služieb je široká škála projektových riešení. Našim cieľom je komplexné pokrytie potrieb našich zákazníkov a poskytovanie vysokokvalitných služieb.

Audit

Audit

Audit je dôležitý na vytvorenie prehľadu potrebného ku kvalifikovanému návrhu systému presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Mnoho firiem, budov a areálov má nainštalované rôzne technológie.  Pri potrebe ich doplnenia, prípadne zlepšenia nie je vždy potrebná jej komplexná výmena. Často sa dá na nej stavať a investície vynaložené v minulosti nemusia byť stratené. Samozrejme, záleží od jej veku, stavu, vlastností a aktuálnych požiadaviek.  Obhliadka priestorov objektu a existujúceho systému je podstatnou súčasťou celého projektu obnovy, prípadne doplnenia techniky a jej  vlastností.

V praxi to znamená, že nemusíte znovu vynakladať finančné prostriedky za technológie, ktoré už používate. Do novo navrhovaných riešení je ich možné zahrnúť.

Projekcia

Projekcia

Predmetom našich služieb, je aj projektová činnosť v elektrotechnike. Zabezpečujeme komplexnú projektovú prípravu pre novo navrhovaný, alebo rekonštruovaný objekt.

Disponujeme oprávnením IBP na projektovanie v rozsahu:
Objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
Zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov.

Ďalej disponujeme autorizačnými osvedčeniami SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov):

Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia – Elektrotechnické zariadenia.
Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Líniové vedenie a rozvody.
V praxi to znamená, že vieme zabezpečiť dodanie kompletnej projektovej dokumentácie pre vnútornú elektroinštaláciu NN, slaboprúdové rozvody, štruktúrovanú kabeláž, slaboprúdové technológie, zabezpečovacie, alebo poplachové systémy, elektrickej požiarnej signalizácie, prípojky objektu na distribučný rozvod NN v stupňoch pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie aj pre realizáciu stavby.

V praxi to znamená, že nemusíte znovu vynakladať finančné prostriedky za technológie, ktoré už používate. Do novo navrhovaných riešení je ich možné zahrnúť.

Návrh riešenia

Návrh riešenia​

Pri prvom návrhu riešenia zohľadňujeme všetky vaše požiadavky prednesené počas vstupnej konzultácie. V tejto fáze ako alternatívne uvádzame iba riešenia, ktoré sú nami odporúčané s prihliadnutím na skúsenosti v podobných projektoch. Tu môžete byť inšpirovaný myšlienkami iných zákazníkov, ktorí riešili podobný projekt. Vo finálnom riešení zohľadňujeme všetky aspekty tak, aby bol projekt nastavený aj cenovo optimálne k jeho požadovaným vlastnostiam.

Komunikácia

Konzultácie

Konzultujeme s vami požiadavky k vytvoreniu želaného stavu a spôsobu fungovania techniky pre efektívne fungovanie firmy, budovy, prípadne areálu. Zohľadňujeme potreby jednotlivých pracovísk a firiem. Analyzujeme riziká zlyhania jednotlivých systémov a vplyv takéhoto zlyhania.

Počas konzultácií vám budú predložené aj alternatívne možnosti, vždy s prihliadnutím na pomer cena – výkon/vlastnosť systémov aj s prihliadnutím na morálny vývoj jednotlivých technológií.

Implementácia riešení

Implementácia riešení a inštalácia​

Mimoriadnu pozornosť kladieme na kvalitu nami vykonaných montážnych prác a nainštalovaných technológií. Kvalita vyhotovenia káblových trás, elektroinštalácie má dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality.Spolupráca s výrobcami udávajúcimi trend v oblasti káblových nosných systémov, kabelážnych systémov a výrobcami jednotlivých nami dodávaných technológií spojená s profesionálnym prístupom pracovníkov zaručuje kvalitu, na ktorej staviame každú spoluprácu.
Servis a údržba

Servis a údržba​

Naše servisné služby poskytujeme podľa vašich potrieb na nezmluvnom ale aj zmluvnom základe. Podpísaním servisnej zmluvy vám garantujeme dohodnutú úroveň poskytovaných služieb. Zabezpečujeme aj odborné prehliadky a odborné skúšky systémov na základe legislatívnych predpisov pre systémy EPS a HSP.

Nezmluvný servis – je servisná činnosť vykonaná na základe nahlásenej poruchy. Nezmluvné servisy sú vybavované priebežne v poradí v akom boli nahlásené Ak potrebujete, aby Váš systém fungoval bez dlhších výpadkov, je možné si zabezpečiť skrátenie reakčných časov a dodacích lehôt náhradných komponentov podpísaním servisnej zmluvy.

Zmluvný servis – v zmluve o servisnom zabezpečení dohodneme úroveň poskytovaných služieb. Jednotlivé poskytované služby pokrývajú všetky potreby pre udržiavanie systémov v spoľahlivom prevádzkyschopnom stave a v prípade poruchy zabezpečujú rýchlu reakciu a nástup na servis s garantovanými reakčnými časmi a termínmi na odstránenie poruchy podľa vopred zmluvne dohodnutých parametrov:

Napíšte nám správu

Neslúži na nahlasovanie servisov!