GDPR - Ochrana osobných údajov

 1. Úvod

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) v spoločnosti AMS Com, spol. s r.o., so sídlom Bystrické sady 26, 841 06 Bratislava – Záhorská bystrica, IČO: 31 365 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6348/B (ďalej len „AMS Com“, „spoločnosť“, „my“, „nás“, „naše“) stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o vás, pri poskytovaní služieb našou spoločnosťou, a webovej lokality (ďalej len „Webová lokalita“) na adrese www.ams.sk. Spoločnosť má prevádzku na adrese Bojnícka 18, 831 04 Bratislava (ďalej ako „prevádzka“). Využívaním služieb spoločnosti AMS Com a používaní Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito Zásadami.

Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 (2) 3545-5536 v pracovných dňoch čase od 8.00 do 16.00 alebo emailom na adrese asistent@ams.sk, alebo osobne na prevádzke.

 1. Zhromažďované údaje a ako ich používame
 • Som zákazník spoločnosti:
  Účelom evidencie zákazníka (ako dotknutej osoby) v tomto informačnom systéme je poskytnutie služieb spoločnosťou zákazníkovi na základe predzmluvného vzťahu a plnenia zmluvy. Právnym základom je  Obchodný zákonník a samotná zmluva.
  Kategórie osobných údajov vo vzťahu k poskytovaniu služieb, vo vzťahu k predzmluvnému vzťahu a následnému plneniu zmluvy sú: titul, osobné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa), priradené poradové číslo dotknutej osobe nami, telefónne číslo, e-mail, pracovná pozícia, názov spoločnosti, adresa spoločnosti, pracovná pozícia v spoločnosti, dátum nástupu a odchodu do spoločnosti (ako zákazníka).
  Poskytnuté údaje sú spracovávané elektronicky prostredníctvom softvéru, ktorý bol dodaný externým poskytovateľom, do ktorého majú zamestnanci rôzne práva vstupu, vo vzťahu k svojmu pracovnému zaradeniu. V tlačenej podobe existujú bežné záznamy, uzatvorená zmluva so zákazníkom, a pod., kde fyzická zložka zákazníka (zmluva) je dostupná iba oprávneným zamestnancom. Záznamy sú chránené v uzamykateľnej skrinke, a zároveň uzamknutej miestnosti. Doba uchovávania záznamov súvisiacich s poskytovaním služieb v prípade predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy je 10 rokov, ak je uzatvorená zmluva so zákazníkom, alebo 1 rok po poslednom kontakte.
  Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa softvéru, spracovania účtovníctva, správy IT, a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený na ekonomickom oddelení v spoločnosti, kde prístup k týmto informáciám má dotknutá osoba, na vyžiadanie si prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu asistent@ams.sk, alebo  na korešpondenčnú adresu spoločnosti.
  Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania. Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy alebo súhlasu.
 • Prihlásil som sa na odber marketingových noviniek/newsletter/:
  Aby dotknutá osoba (klient, či akákoľvek osoba) bola odoberateľom  marketingových aktivít  spoločnosti, musí dať najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v danej evidencii, v inom prípade nie je v tejto evidencii. Účelom vykonávania marketingových aktív spoločnosti je reklama adresovaná odoberateľom, ktorí dali súhlas, prostredníctvom zasielania newslettrov.
  Právnym základom pre zasielanie týchto newslettrov je súhlas dotknutej osoby.
  Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa, názov spoločnosti, pracovná pozícia.
  Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou sú spracovávané v našej spoločnosti len zamestnancami poučenými, ako narábať s týmito údajmi.  Súhlas je neprenosný v rámci poskytovania služieb. Marketingové aktivity sú spoločnosťou vykonávané priebežne počas roka. V prípade že by ste si neželali aby Vám boli tieto reklamné aktivity zo strany spoločnosti zasielané, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať (viď bod 8.2 tejto Politiky). My Vám následne do 30 dní odpovieme na Váš podnet a už Vám nebudeme nič zasielať. Súhlas odvoláte aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s newslettrom a budete z danej evidencie odstránený/á. Inak súhlas platí až do odvolania.
  Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie, a právo na obmedzenie spracúvania.
 • Som zmluvný partner – fyzická osoba:
  Účelom evidencie spracovávania osobných údajov zmluvných partnerov, ako fyzických osôb je uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie zmluvy.
  Právnym základom je Obchodný zákonník a samotná zmluva so zmluvným partnerom.
  Kategórie osobných údajov sú údaje fyzickej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom, telefónny kontakt a e-mailový kontakt.
  Zmluvy sú uchovávané v uzamknutých skriniach a uzamykateľných kanceláriách u zodpovednej osoby za ich uschovanie. Doba uchovávania je 10 rokov po platnosti zmluvy. Zmluvy sú poskytované aj sprostredkovateľom, pre zabezpečenie služieb v zmysle platnej legislatívy SR, napr. vedenie účtovníctva, ktoré má spoločnosť zabezpečené externe.
  Právom dotknutej osoby je byť informovaný, kde má ďalej právo na prístup, právo na opravu a doplnenie.
 • Som zamestnancom zmluvného partnera spoločnosti AMS Com (dodávateľ/odberateľ):
  Účelom evidencie spracovávania osobných údajov zamestnancov zmluvných partnerov pre našu spoločnosť je určenie komunikačných tokov, kto bude komunikovať zo strany odberateľa/dodávateľa. Podkladom je uzatvorený vzťah formou zmluvy/objednávky s našou spoločnosťou (teda dochádza k plneniu zmluvy).
  Právnym základom je Obchodný zákonník a samotné plnenie zmluvy so zmluvným partnerom (dodávateľ/odberateľ).
  Kategórie osobných údajov sú údaje fyzickej osoby, ako meno a priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt, a pracovná pozícia.
  Zmluvy/Objednávky sú uchovávané v uzamknutých skriniach a uzamykateľných kanceláriách u zodpovednej osoby za ich uschovanie. Doba uchovávania je 10 rokov po platnosti zmluvy/objednávky. Zmluvy/Objednávky sú poskytované aj sprostredkovateľom, pre zabezpečenie služieb v zmysle platnej legislatívy SR, napr. vedenie účtovníctva, ktoré má spoločnosť zabezpečené externe.
  Právom dotknutej osoby je byť informovaný, kde má ďalej právo na prístup, právo na opravu a doplnenie.
 • Som zamestnanec a zaujíma ma kamerový systém:
  Účelom kamerového systému je monitorovanie príchodov a odchodov a pohybu, zamestnancov na ochranu a bezpečnosť majetku spoločnosti, a pre prípadné konanie o priestupkoch a trestných činoch v skladových priestoroch prevádzkovateľa.
  Právnym základom je oprávnený záujem na ochranu bezpečnosti a majetku spoločnosti.
  Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v tomto systéme je podobizeň osoby, záznam konania osoby v určitom mieste v určitom čase v skladových priestoroch spoločnosti.
  Kamery sú umiestnené v skladových priestoroch spoločnosti, v počte 2 kusy. Priestory sú označené ako monitorované, vrátane informovania dotknutých osoby prostredníctvom upozornenia. Doba spracovania záznamov z kamerového systému je 15 dní ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine alebo na iné konanie. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na výmaz, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.
 • Zaslal/a som požiadavku na servis prostredníctvom formuláru na webe:
  Účelom nahlasovania servisov prostredníctvom webformuláru na https://www.ams.sk/dispecing/, je rýchlejšie nahlásenie servisu, zo strany či už zmluvného zákazníka (aktívneho), alebo bývalého zákazníka.
  Právnym základom je Obchodný zákonník, predzmluvné vzťahy a samotné plnenie zmluvy/objednávky.
  Kategórie osobných údajov ktoré spracúvame sú uvedené v samotnom formulári na https://www.ams.sk/dispecing.
  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Doba uchovania týchto osobných údajov je pre interné potreby najviac 2 roky. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie.
 • Kontaktoval/a som spoločnosť AMS Com prostredníctvom kontaktného formuláru na webe:
  Účelom je spätné kontaktovanie osoby, ktorá prejavila záujem o informácie o spoločnosti AMS Com, jej produktoch, príp. ponuky prác,…. a ďalšie informácie súvisiace priamo a/alebo nepriamo s činnosťou spoločnosti AMS Com.
  Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
  Kategórie osobných údajov ktoré spracúvame, sú uvedené v samotnom formulári na https://www.ams.sk/kontakt-slaboprudove-rozvody/.
  Doba uchovania týchto osobných údajov je pre interné potreby najviac 1 rok. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Právom dotknutej osoby je právo na prístup, právo na opravu, na doplnenie, právo na výmaz/odstránenie, právo namietať, a právo na obmedzenie spracúvania.
 • Bol/a som kontaktovaný/á spoločnosťou AMS Com, na vyplnenie dotazníka spokojnosti:
  Účelom je zlepšovanie služieb spoločnosti AMS Com, a možného spätného kontaktovania kontaktnej osoby zákazníka, pre odstránenie jeho nespokojnosti.
  Právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
  Kategórie osobných údajov ktoré spracúvame, sú uvedené v samotnom formulári na https://www.ams.sk/kontakt/prieskum-spokojnosti/.
  Jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne na základe súhlasu, voči ktorému máte právo ho odvolať. Doba uchovania týchto osobných údajov je pre interné potreby najviac 2 roky.
  Ďalšími právami dotknutej osoby sú, je právo na prístup, právo na výmaz/odstránenie, právo na opravu a doplnenie, a právo na obmedzenie spracúvania.
 • Som zamestnanec (Ak ste naším zamestnancom, informáciu o spracúvaní ste dostali pri podpise pracovnej zmluvy, jej aktuálnu verziu nájdete na vnútornej sieti alebo na oddelení ľudských zdrojov),
 • Iné – pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo by si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na asistent@ams.sk.
 1. Ako zdieľame a odhaľujeme údaje o Vás
  3.1 Informácie o Vás môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi (sprostredkovateľmi) kvôli účelom uvedeným v týchto Zásadách a nemožnosti si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii (ako napr. účtovníctvo, používaný firemný softvér, bezpečnosť IT, správa web stránky, a pod.). Najčastejšie dôvody zdieľania údajov so sprostredkovateľmi:
 • potrebné zahrnúť poskytovateľa služby tretej strany na zjednodušenie alebo rozšírenie našich služieb,
 • nemožnosti si ich zabezpečiť činnosť vo vlastnej réžii,
 • to vyžaduje súdny príkaz alebo právna alebo regulačná požiadavka predpisu, plnenie zmluvy,
 • dôjde k predaju alebo prevodu spoločnosti,
 • treba vynútiť dodržiavanie našich podmienok použitia,
 • treba zaistiť bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov, a tretích strán,
 • treba chrániť naše práva a majetok, a práva a majetok našich zákazníkov, zamestnancov, a tretích strán.

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a iných tretích strán je uvedený vedený na ekonomickom oddelení v spoločnosti, kde prístup k týmto informáciám má dotknutá osoba, na vyžiadanie si prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu asistent@ams.sk, alebo  na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

 1. Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu marketingových aktivít
  4.1 Spoločnosť AMS Com môže použiť Vaše údaje, na účely priameho marketingu, ak nám dáte na to Váš súhlas. Medzi firemné marketingové aktivity patria najmä zasielanie newslettrov, noviniek spoločnosti, informácií o produktoch spoločnosti, a samotnej prezentácie. Zákon, pred odoslaním priameho marketingu, či použitím vybraných údajov vyžaduje získať Váš predchádzajúci súhlas.
  V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu, alebo aj odhlásením sa prostredníctvom Webovej lokality, alebo zaslaním e-mailu na adresu asistent@ams.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu spoločnosti. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie marketingových aktivít platí neobmedzenú dobu až do odvolania. Pri marketingových aktivitách má dotknutá osoba právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať (viď viac v bode 8.2 tejto Politiky).
 1. Súbory cookies a iné technológie
  5.1 Prostredníctvom používania súborov „cookie“ automaticky zhromažďujeme údaje. Súbor cookie je textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo údajov. Tieto údaje môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a môžu sa potom uložiť vo vašom počítači ako značka, ktorá charakterizuje váš počítač, ale nepomenúva Vás (sú anonymizované). Tieto údaje nie sú spoločnosťou nijako využívané. Užívatelia, ako dotknuté osoby sú plne anonymizované.
 1. Odkazy na iné webové lokality a sociálne média
  6.1 Keď poskytneme odkazy na iné webové lokality, robíme to iba na informačné účely. Neovládame iné webové lokality a netýkajú sa ich tieto Zásady. Ak pomocou poskytnutých odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa môžu od tých našich líšiť.
 1. Uchovávanie údajov
  7.1 Informácie a údaje o Vás nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné pre poskytnutie služby alebo pre zákonné požiadavky. Vezmite však, prosím, na vedomie, že niektoré informácie môžeme uchovávať aj po tom, čo zrušíte svoj účet, odoberiete súhlas, alebo uplatníte námietku u nás, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely, či preukazovanie právnych nárokov.
  7.2 Uchovávanie údajov je individuálne vo vzťahu k informačnému systému.
 1. Právo namietať a právo na odvolanie súhlasu
  8.1 Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo emailom na adrese  asistent@ams.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.
  8.1.1 Na účel obhájenia oprávneného záujmu máme vyhotovený test oprávneného záujmu tzv. test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu asistent@ams.sk alebo listom zaslaným poštou na našu adresu.
  8.2 Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom na adrese asistent@ams.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.
 1. Vaše ďalšie práva
  9.1 Právo na prístup:
  Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, za akým účelom, aká je ich doba uchovávania, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných Vašich osobných údajov. Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.

  9.2 Právo na opravu, aktualizáciu:
  Pri poskytovaní údajov je vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje identifikačné údaje a poštové smerovacie číslo, alebo meno, priezvisko, adresu, ak ide o údaje, ktoré spracúvame pre účely poskytovania služieb; to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

  9.3 Právo na obmedzenie spracúvania:
  Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.

  9.4 Právo na výmaz a právo na zabudnutie:
  Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

  9.5 Právo na prenosnosť:
  Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.

  9.6 Právo podať sťažnosť:
  Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

  9.7 Uplatnenie práv:
  Vaše práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo kedykoľvek e-mailom na adrese asistent@ams.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.

 1. Informačná bezpečnosť
  10.1 Aplikujeme príslušné bezpečnostné opatrenia (organizačné a technické)  na ochranu Vašich osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, zberom, využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch a ochránené pred neoprávneným vstupom.
 1. Internetové prenosy
  11.1 Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle. Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom lokálnych evidencií, firemného softvéru, lokálneho úložiska (server), Webovej lokality vo vašom regióne, je možné že vaše osobné údaje budú prenesené subjektom mimo váš región (mimo SR), avšak stále v rámci EÚ, kde platí Nariadenie EÚ 2016/679 (napríklad pre zahraničných klientov v Európskom hospodárskom priestore a pod.). Ak sa uskutoční taký prenos, zaisťujeme, že sa uskutoční v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu týchto získaných osobných údajov.
 1. Používanie tejto Webovej lokality neplnoletými osobami
  12.1 Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej Webovej lokality, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie.
 1. Aktuálnosť a zmeny Politiky
  13.1 Táto Politika bola vydaná a aktualizovaná ku dňu 11.11.2019. Vždy, keď sa tieto zásady zmenia, na našej webovej stránke je zverejnená nová aktualizovaná Politika, kde tá predošlá je stiahnutá z webu. Na webovej stránke www.ams.sk sa nachádza vždy aktuálna verzia.
 1. Otázky týkajúce sa zásad spracúvania OOÚ
  14.1. Ak máte otázku, pripomienku alebo sťažnosť k týmto zásadám alebo nášmu nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese asistent@ams.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu.