Informačný systém a riešenia

K predstavám svojich zákazníkov o kamerovom, zabezpečovacom, komunikačnom (alebo inom slaboprúdovom) systéme pristupujeme s otvorenou mysľou. Nenavrhujeme len konkrétne samostatné systémy, ale spájame ich do funkčných a navzájom sa podporujúcich a spolupracujúcich celkov.

Kamerové systémy

Dorozumievacie a Komunikačné systémy

Systémy kontroly vstupu

Zabezpečovacie systémy

Štruktúrované kabeláže

Signalizácia požiaru

Štruktúrované kabeláž

ŠtrukTúrované kabeláže

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok digitálnej infraštruktúry každej modernej stavby. Predstavuje univerzálny kabelážny rozvod v rámci budovy, ktorý umožňuje prenos dát, zvuku a obrazu „po tej istej kabeláži“. Je teda univerzálna pre pripojenie akéhokoľvek elektronického zariadenia na „sieť“ a na internet. Okrem iného musí  spĺňať bezpečnostné protipožiarne normy. Táto skutočnosť síce neovplyvňuje každodennú funkčnosť systému, je však dôležitou súčasťou kolaudácie budovy.  V prípade nesprávneho výberu typu kabeláže, alebo zvolených komponentov, ktoré majú podstatný vplyv na kvalitu a funkčnosť hrozí jej finančne nákladná ale často i náročná výmena.

Pripravíme Vám návrh, ktorý bude zodpovedať  Vašim požiadavkám nielen dnes, ale aj v horizonte niekoľkých rokov do budúcnosti.  Samozrejmosťou je projektové spracovanie plánovanej realizácie.

Z hľadiska kontroly správnosti parametrov a splnenia noriem vykonávame po každej inštalácii kabeláže kontrolu systému certifikačným meraním. Následná certifikácia dokumentuje všetky parametre pre úplné posúdenie stupňa kvality kabeláže. Zárukou kvality použitých komponentov a materiálov je spolupráca s renomovanými  výrobcami, ktorí na nami nainštalovanú kabeláž poskytujú systémovú garanciu.

Ako certifikovaný dizajnér a inštalatér namerané skúšobné protokoly odovzdávame výrobcovi. Po ich audite, na nami realizovanú štruktúrovanú kabeláž, výrobca poskytuje záruku v trvaní 25 rokov o čom vydá pre zákazníka certifikát. Garantovaná je funkčnosť všetkých prenosových protokolov štandardizovaných v čase odovzdania inštalácie užívateľovi.

Kamerové systémi

Kamerové systémy​

Kamerové systémy (CCTV) sú jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí techniky. Okrem svojej pôvodnej a základnej funkcie „vidieť a zaznamenať“, vedia dnes kamerové systémy pomáhať v mnohých oblastiach ľudských činností.

Navrhnúť správne kamerový systém nie je jednoduché a je dôležité, aby už návrh, ako aj inštaláciu a následnú starostlivosť a údržbu robili odborníci so skúsenosťami v tejto oblasti.

Základom je, aby na kamerových záznamoch bolo vždy zabezpečené „vidieť“ t.j., aby v snímanej scéne bola požadovaná ostrosť obrazu pre účel na ktorý má záber slúžiť. Je rozdiel, či v snímanej scéne má byť viditeľný len všeobecný prehľad, alebo má byť možnosť rozpoznania tváre, písma a číslic, alebo drobné motoriky pracovného výkonu, výrobného procesu. Rovnako dôležité sú aj svetelné podmienky. Rozdiely v dennom, nočnom osvetlení, pri záberoch za slnka, pri umelom osvetlení, pri protisvetle od automobilov, zmene podmienok po otvorení dverí a pod.

Laik nedokáže navrhnúť vhodnú kameru a jej komponenty pre správnu kvalitu záberov za adekvátnu cenu. Je potrebné zosúladiť čip kamery, závislosť od svetelných podmienok v snímanom prostredí, zosúladiť vhodnosť objektívu, prísvitu a ďalších parametrov a komponentov.

Podľa požiadaviek zákazníka a po zistení okolností v mieste inštalácie navrhneme vhodnú technológiu systému (IP systém, HDCVI, analógový), záznamové zariadenie podľa technológie, potreby archivácie a práce so záznamom (analógové, hybridné, pentabridné a IP záznamové zariadenia, špecializované záznamové softvéry, špeciálne aplikácie), konkrétne modely kamier (termokamery, panoramatické kamery, PTZ kamery…), objektívov, prísvitov a ďalšieho príslušenstva pre kvalitný komplexný systém.

Protipožiarna ochrana

Elektrické a Hlasové signalizácie požiaru

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti a je dôležitou súčasťou komplexnej ochrany ľudského zdravia, života ako aj majetku.Inštaláciou systému EPS a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia. Hlavnou úlohou EPS je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru ako sú tlenie a zadymenie interiéru budovy. Týmto poskytne čas na účinný zásah, ešte pred jeho rozšírení vo forme plameňa.Inštaláciu systémov EPS predpisuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 94/2004 Z.z. a 225/2012 Z.z normy STN, EN, ktorá určuje presne pravidlá pre projektovanie systémov EPS.Naši pracovníci sú školení a certifikovaní na návrh ako aj inštaláciu EPS. Na nami inštalované systémy EPS vykonávame pravidelné kontroly predpísané zákonom MV SR 314/2001 Z.z., jeho úpravou 129/2015 Z.z. o Ochrane pre požiarmi a vyhláška MV SR 726/2002 Z.z.

Požiarny a evakuačný rozhlas (PER) sa zvykne označovať aj ako hlasová signalizácia požiaru (HSP)Ľudský život a zdravie je to najcennejšie čo máme a je ho potrebné chrániť všetkými dostupnými prostriedkami. Súčasťou systémov elektrickej požiarnej signalizácie je aj optická a akustická signalizácia detekcie požiaru alebo úniku nebezpečných látok. V aplikáciách, kde je potrebné varovať obyvateľov alebo pracovníkov spolu so spresnením druhu poplachu (požiarny, evakuačný) nájdu uplatnenie práve tieto systémy.Požiarny a evakuačný rozhlas nájde uplatnenie aj v priestoroch, kde nie je možné vzhľadom na ďalšie podobné systémy použiť zvukové sirény (sirény na zariadeniach, vyhlasovanie obedňajšej prestávky apod.) alebo v priestoroch, kde má zariadenie slúžiť aj na ozvučenie priestorov (napr. „náladové“ ozvučenie pre reštaurácie, penzióny, hotely, výrobné haly )Inštaláciu a údržbu systémov  PER/HSP upravujú zákon MV SR 314/2001 Z.z, vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. a vyhláška MV SR č. 90/2004 Z.

Komunikačné systémi

Komunikačné a konferenčné systémy

Komunikačné systémy sú našou srdcovou záležitosťou. Hneď od vzniku spoločnosti s v roku 1992 sme sa zaoberali dodávkou telefónnych ústrední Panasonic. V roku 1998 sme rozšírili spoluprácu v oblasti komunikačných systémov o výrobcu Alcatel (dnes Alcatel Lucent). Dnes do nášho portfólia komunikačných patrí aj značka Slican a v oblasti konferenčných systémov značka Polycom.Telefónne ústredne ALCATEL LUCENT umožňujú zlúčiť siete hlasových, dátových, textových a obrazových komunikácií do jednej siete a poskytujú užívateľovi prostredníctvom jedného prípojného vedenia všetky služby spojov. Sú to multimediálne a multiplatformové komunikačné nástroje, prostredníctvom ktorých je možné okrem doposiaľ bežne využívaných služieb prenosu hlasu a dát sa pripojiť aj do IP prostredia a počítačových sietí LAN a WAN.Telefónne ústredne SLICAN sú spoľahlivé a finančne dostupné riešenia od európskeho výrobcu s vyše 25 ročnou tradíciou na trhu. Široká ponuka telekomunikačných riešení uspokojí rôzne nároky na telekomunikačný systém, od jednoduchých systémov pre menšie podniky, až po robustné telekomunikačné servre pre stovky účastníkov. Samotné systémy sú doplnené softvérovými prostriedkami, ktoré ďalej rozširujú možnosti a funkcie ústrední.

Audio a videokonferenčné systémy umožňujú organizovať rýchle porady a jednania zamestnancov, či firemných partnerov aj na diaľku. Šetria Váš čas a  zabezpečia Vám flexibilitu jednaní. Vybrať si môžete zo spoľahlivých a moderných systémov špičkových výrobcov na trhu.Audiokonferenčné systémy Polycom Vám poskytnú pohodlnú komunikáciu na diaľku pre viacero osôb. Na výber je viacero vyhotovení pre rôzne požiadavky na počet účastníkov konferencií a v rôznych prevedeniach. Audiokonfrencie je potrebné vhodne vyberať pre kancelárie, menšie a väčšie konferenčné miestnosti. Je potrebné vybrať vhodný model pre efektívny dosah mikrofónov, prepojenie systému k PC, alebo telefónu,Videokonferenčné systémy Polycom sú oproti audiokonferenčným systémom doplnené o možnosť videohovoru. Na výber je viacero vyhotovení pre rôzne náročné požiadavky. Svojimi vynikajúcimi parametrami poskytnú špičkový obraz, zvuk a kontakt s Vašimi partnermi. Opäť je potrebné zvoliť správny model zariadenia a jeho vlastností podľa veľkosti konferenčných miestností, potrebného rozlíšenia a ďalších požiadaviek.

Kontrola vstupu

Systémy kontroly vstupu​

Prístupové a dochádzkové systémy okrem svojej základnej funkcie na kontrolu autorizovaného prístupu do jednotlivých častí areálov, budov, miestností majú ďalšie široké možnosti využitia. Samozrejmosťou je možnosť overovania identity užívateľa pomocou RFID karty, biometrických údajov alebo QR kódov. Nechýbajú ani systémy pre rozpoznávanie tváre, kontroléry pre ovládanie výťahov a ďalších zariadení (automatické systémy otvárania) možnosti spolupráce so zariadeniami pre úpravu vzduchu, ovládanie vykurovania a klimatizácie. So systémom môžu spolupracovať elektronické ovládania otvárania dverí, vjazdových brán a rámp, spracovanie dochádzky zamestnancov alebo riadenie objednávok stravovacieho systému.

V oblasti dverových vrátnikov spolupracujeme s výrobcami 2N, Dahua, Easydoor a Slican, Obojstranná komunikácia, schopnosť otvoriť dvere, prípadne preniesť aj obraz sú síce zaujímavé a nevyhnutné funkcie, ale vzhľadom na rastúce požiadavky sa stávajú nepostačujúcimi. Moderné dverové komunikačné systémy ponúkajú modularitu, množstvo rôznych výhod a funkcií, ktoré zvyšujú efektivitu a komfort, a prinášajú množstvo zaujímavých možností. Spĺňajú vysoké nároky na dizajn, odolnosť voči poveternostným vplyvom a ochranu proti vandalizmu.

Zabezpečovacie systémi

Zabezpečovacie systémy​

Elektronické zabezpečovacie systémy (skratky EZS, PSN a iné) poskytujú veľmi široké možnosti zabezpečenia objektov. Len odborník vie posúdiť potreby objektu a správne navrhnúť spôsob a vhodnú techniku pre zabezpečenie a ochranu objektov proti všetkým rizikám, ktoré dokáže identifikovať (plyn, dym, požiar, voda) a nielen, ako v minulosti, ochrániť objekt proti vlámaniu.

Ochrana proti narušeniu môže vhodne monitorovať už priestor pred objektom samotným – na oplotení má eliminovať zbytočné informácie tzv. „falošné poplachy“ (ochrana proti hláseniam spôsobeným drobnými živočíchmi). Senzory musia zohľadňovať špecifiká objektu (chladiace a vykurovacie telesá, prípadný pohyb bez zavinenia narušiteľom) a v neposlednom rade môžu zabezpečovacie systémy pomáhať proti vzniku škôd na majetku a životoch spôsobených zatečením, dymom, požiarom, plynom, a podobne.

Zabezpečovací systém je možné zapojiť do spolupráce s inými systémami ochrany objektov, napr. kamerovým systémom (CCTV), požiarnou signalizáciu (EPS), systém evidencie dochádzky atď.

Napíšte nám správu

Neslúži na nahlasovanie servisov!